Szkoła Podstawowa nr 2
im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim

Projekt edukacyjny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim "SZKOŁA PRZYJAZNA SZEŚCIOLATKOWI" służy adaptacji dzieci 6-letnich w naszej szkole w związku z obniżeniem wieku szkolnego oraz stworzeniem najlepszych warunków dla ich wszechstronnego rozwoju.

CELE OGÓLNE:

 • Tworzenie warunków do łagodnego przejścia miedzy edukacją przedszkolną a szkolną.
 • Optymalizacja adaptacji dziecka w szkole.
 • Integracja uczniów 6-letnich.
 • Niwelowanie stresu związanego z podjęciem nauki szkolnej.
 • Dostosowanie metod i form pracy w związku z obniżeniem wieku szkolnego.
 • Diagnozowanie potrzeb najmłodszych uczniów.
 • Wykorzystanie bazy szkoły do stworzenia najlepszych warunków dla rozwoju tych uczniów.
 • Wspieranie rodziców uczniów 6-letnich.
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – wyrównywanie szans edukacyjnych.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE (UCZNIOWIE 6-letni):

 

 • Poznają warunki szkolne. Integrują się w zespole klasowym.
 • Pozytywnie adoptują się w szkole.
 • Mają stworzone optymalne warunki lokalowe dostosowane do ich potrzeb. Pracują z wykorzystaniem wielu pomocy dydaktycznych.
 • Przezwyciężają trudności dzięki pomocy wychowawcy, pedagoga szkolnego, logopedy.
 • Pracują metodami dostosowanymi do ich wieku rozwojowego.
 • Są pozytywnie motywowani przez nauczycieli.
 • Odnoszą sukcesy na miarę swoich możliwości.

 

I GOTOWOŚĆ SZKOLNA – DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

Przyjmuje się, że dziecko może rozpocząć naukę w szkole, jeżeli jego możliwości odpowiadają wymaganiom stawianym przez nią. A więc nie tylko dziecko należy przygotować do szkoły, ale głównie szkołę należy przystosować do możliwości i potrzeb dzieci, które ma ona uczyć.

Dojrzałość szkolna obejmuje:

 • ciekawość świata – częste zadawanie pytań, chętne rozwiązywanie zagadek,
 • umiejętność wskazywania różnic  i podobieństw,
 • komunikowanie  się werbalne – mówienie o swoich potrzebach, opowiadanie historyjek obrazkowych,
 • nawiązywanie kontaktu z rówieśnikami – wspólne zabawy, pomoc innym, empatia,
 • samodzielność – nie tylko w zakresie samoobsługi, ale także radzenia sobie z trudnościami, wykazywanie inicjatywy, chęć osiągnięcia celu,
 • podjęcie uczenia się pod kierunkiem osoby dorosłej – zapamiętywanie i wykonywanie poleceń,
 • sprawność ruchowa i manualna (łapie piłkę, buduje z drobnych klocków, lepi figurki z plasteliny, prawidłowo trzyma ołówek, posługuje się prostymi narzędziami),
 • zainteresowanie czytaniem, pisaniem, matematyką.

 

Cechy sześciolatków:

 • chcą się głównie bawić, każda forma zabawowa zachęca je do słuchania, działania, pokonywania przeszkód,
 • szybko reagują na zachęty, pochwały; przy niepowodzeniach odmawiają działania,
 • łatwo się rozpraszają,
 • potrafią być uparte, argumenty logiczne nie skutkują, dzieci kierują się chęciami,
 • są ufne i łatwowiernie,
 • są egocentryczne ("ja", "tu i teraz"),
 • źle znoszą monotonny, długotrwały ruch,  czy bezruch, siedzenie w jednej pozycji,
 • szybko regenerują siły,
 • potrafią współdziałać w zabawie.

 

Należy pamiętać, że 6-latki w porównaniu z 7-latkami charakteryzują się:

 • mniejszą dojrzałością zadaniową – krócej są w stanie wysiedzieć na krzesełku,
 • w mniejszym stopniu kontrolują poprawność własnej pracy,
 • potrzebują częstszych przerw i bardziej urozmaiconych zadań,
 • kierują się motywacją zabawową,
 • mają mniejsze poczucie obowiązku, dlatego powinny uczyć się poprzez zabawę.

 

II DZIECKO 6-letnie w SZKOLE

W pracy z najmłodszymi uczniami (w szczególności w pierwszych miesiącach) najlepiej sprawdzają się:  zabawy z wykorzystaniem prostych rymowanek, wierszy;  zabawy ruchowe, rytmiczne, pląsy, piosenki z elementami układów ruchowych (tanecznych); rozwiązywanie zagadek słownych,  rysunkowych;  różnorodne zajęcia  plastyczne;  czytanie bajek, opowiadań;  doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze;  zabawy z chustą animacyjną.

Podstawową i dominującą formą działalności i aktywności dziecka w młodszym wieku szkolnym jest zabawa.  Proces nauczania powinien być związany z zabawą (manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i ruchowe).

Taka "zabawowa" forma wdrażania dzieci do pracy powinna przeważać w ciągu 2 – 3 miesięcy początkowej nauki oraz przez kilka dni po przerwie świątecznej, feriach.

Stopniowo należy przechodzić do formy wspólnej pracy z dość częstym, ale niezbyt regularnym nagradzaniem – zwiększa się w ten sposób motywacje do uczenia się.

Zgodnie z nową podstawą programową:

 • w czasie realizacji treści polonistycznych - ½ czasu powinniśmy przeznaczać na pracę w ławkach  z kartami edukacyjnymi,
 • w czasie realizacji treści matematycznych – już tylko ¼ - pozostały czas dzieci powinny spędzać na dywanie manipulując liczmanami, klockami itp.

W pracy z dziećmi 6-letnimi nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim będą stosowali głównie następujące metody:

METODY OPARTE NA DZIAŁANIU, NA OBSERWACJI I NA SŁOWIE

 • metoda samodzielnych doświadczeń oparta na inicjatywie własnej dziecka (zabawa, zajęcia artystyczne, kontakt z przyrodą);
 • metoda zadań stawianych dziecku przez nauczyciela, które dziecko rozwiązuje samodzielnie wg własnego pomysłu;
 • metoda ćwiczeń polegająca na powtarzaniu przez dziecko odpowiednich czynności (sprawność ruchowa, nauka prawidłowej wymowy);
 • metoda odtwarzania (nauka wiersza, piosenki, tańca);
 • metody słowne, do których należą rozmowy, opowiadania, zagadki, rozwijające procesy poznawcze i poszerzające zasób wiadomości dziecka;
 • metody żywego słowa oddziałujące na dziecko przez środki artystyczne, pomagające rozwijać wrażliwość uczuciową  i estetyczną.

METODY POGLĄDOWE OPARTE NA BEZPOŚREDNIM SPOSTRZEGANIU

 • metoda obserwacji i pokazu (zjawiska    i czynności) - oglądowe;
 • metody przykładu: przykład osobisty, poprzez widowisko teatralne, ilustracje.

METODY ODNOSZACE SIĘ DO DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PROCESEM UCZENIA SIĘ:

 • przyswajanie podanego, gotowego materiału – metody podające;
 • odkrywaniu nowych wiadomości podczas rozwiązywania problemów i samodzielnego poszukiwania – metody problemowe;
 • przeżywanie – metody aktywizujące;
 • działanie – zmienianie rzeczywistości poprzez sprawdzenie wiadomości w praktyce – metody praktyczne.

Inne atrakcyjne formy i metody pracy dla dzieci 6-letnich obejmują:

 • różnorodne zabawy
 • obserwacje i pokaz
 • przekaz słowny
 • przykład osobisty
 • samodzielne doświadczenie dziecka
 • spontaniczna, swobodna aktywność  dziecka
 • gry dydaktyczne
 • zajęcia dramowe , pantomima
 • techniki relaksacyjne
 • twórcze rozwiązywanie problemów

 

III PRZYGOTOWANIE BAZY SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim ma dobrze przygotowaną bazę do przyjęcia dzieci 6-letnich. Poniżej znajdują się jej elementy:

 • Atrakcyjne sale lekcyjne : wyposażone w kolorowe mebelki dla dzieci młodszych, stoliki, krzesełka przystosowane do wzrostu dzieci 6-letnich; podzielone na część edukacyjną i rekreacyjną przeznaczoną do zabaw na dywanie, w kręgu, zajęć muzycznych, itp. Uczniowie mają możliwość pozostawienia w swoich klasach części podręczników i przyborów szkolnych.  Sala jest odpowiednio przestronna, dająca możliwość zaadoptowania do pracy grupowej (ławki złączone) i indywidualnej (ławki w kręgu). Wszystkie klasy wyposażone są w liczne pomoce dydaktyczne.
 • Świetlica szkolna kl. I-III – możliwość odrobienia zadania domowego pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli, uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych - zabawach tematycznych, konstrukcyjnych, plastycznych, technicznych, muzycznych i ruchowych, spędzanie przerw.
 • Pracownia komputerowa.
 • Biblioteka i czytelnia .
 • Sala zabaw z programu ,,Radosna Szkoła" wyposażona w sprzęt do zabaw, ćwiczeń itp.; dająca nauczycielowi dużą swobodę wyboru zajęć rozwijających różne aktywności dzieci, sala gimnastyczna.
 • Boisko ,,Orlik".
 • Gabinet logopedyczny, gabinet terapeutyczny-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gabinet socjoterapeutyczny, gabinet pedagoga szkolnego, gabinet pielęgniarki.
 • Łazienki dostosowane do wzrostu dzieci.
 • Osobna szatnia dla dzieci 6-letnich.
 • Odprowadzanie dzieci do szkolnego autobusu.
 • Objęcie dzieci opieką przed lekcjami.
 • IX-X- przerwy dla dzieci 6-letnich w świetlicy.

 

IV PRZYJAZNA ADAPTACJA DZIECKA 6-letniego W SZKOLE

Realizacja podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej realizowana jest w formie edukacji wczesnoszkolnej.

We wrześniu nauczyciele:

 • Przeprowadzają diagnozę wstępną  badającą wszystkie obszary rozwoju dziecka 6-letniego w formie arkuszy pisemnych i obserwacji.
 • Dzieci objęte są również przesiewowym badaniem logopedycznym stwierdzającym ewentualne problemy z prawidłową wymową.
 • Wyniki diagnozy są podstawą skierowania dziecka na dodatkowe zajęcia wspomagające.
 • Rozpoznają środowisko rodzinne dziecka-ankieta, wywiad.
 • Zapoznają się z wynikami badań z PPP (w przypadku, gdy dziecko było już objęte takim badaniem).
 • Nawiązują kontakt z rodzicami. Bardzo ważne są stosowane już od pierwszego dnia w szkole zabawy integrujące dzieci i służące wzajemnemu poznaniu.

 

V DIAGNOZA WSTĘPNA UCZNIA ROZPOCZYNAJĄCEGO EDUKACJĘ SZKOLNĄ

Na początku w klasie pierwszej przeprowadza się diagnozę gotowości szkolnej. Ma ona dostarczyć nauczycielowi informacji na temat wiadomości, umiejętności oraz poziomu rozwoju emocjonalnego i fizycznego dzieci.

Gotowość dziecka do podjęcia nauki  w szkole jest jednym z najważniejszych warunków, jaki powinien zostać spełniony, aby zagwarantować uczniowi sukces na miarę jego możliwości i potrzeb w klasie pierwszej. Pozwala indywidualnie osądzić, co już wie, a czego się musi jeszcze nauczyć.

Na podstawie takiej diagnozy nauczyciel opracowuje indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, które tego potrzebuje. Według tych programów są prowadzone zajęcia wspomagające.

Diagnoza wstępna ucznia u progu nauki szkolnej sprawdza:

 1. Sprawność motoryczną – duża motoryka.
 2. Małą motorykę.
 3. Spostrzeganie wzrokowe – analiza i synteza wzrokowa.
 4. Koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową.
 5. Operacje myślowe.
 6. Obserwacje uczniów w zakresie kontaktów społecznych.
 7. Obserwacje uczniów dotyczącą rozwoju emocjonalnego.
 8. Badanie uczniów pod kątem poprawności mowy.

Nauczyciel po dokonaniu odpowiedniej diagnozy pracuje z uczniem w różnych obszarach:

 • umiejętności społeczne i odporność emocjonalna,
 • umiejętności matematyczne i gotowość do nauki czytania i pisania,
 • sprawność motoryczna i koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • samodzielność, w tym umiejętność wykonywania czynności samoobsługowych,
 • potrzeby rozwojowe dziecka; w tym predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania.

 

VI OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Wyrównywanie szans edukacyjnych odbywać się będzie poprzez systematyczny udział uczniów 6-letnich w następujących zajęciach specjalistycznych organizowanych w naszej szkole:

 

 • logopedycznych,
 • dydaktyczno-wyrównawczych,
 • korekcyjno-kompensacyjnych,
 • rewalidacyjnych,
 • socjoterapeutycznych.

Opieką psychologiczno-pedagogiczną objęci będą również rodzice uczniów 6-letnich, którzy w razie trudności mogą konsultować się z pedagogiem naszej szkoły i psychologiem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, licząc na ich wsparcie i pomoc.

Zaplanowano warsztaty dla rodziców "Sześciolatek w szkole", "Praca z dzieckiem z wadami wymowy".

Szkoła wydaje krótki poradnik dla rodziców "Partner", w którym porusza się ważne dla rodziców tematy: "Dojrzałość szkolna dziecka - przygotowanie rodziców do wspomagania dziecka w uczeniu się nowej roli"; "Jak pracować z dzieckiem 6-letnim"; "Stres szkolny, jak go zminimalizować"; "Jak pomóc dziecku 6-letniemu w nauce j. angielskiego", "Bezpieczna droga do szkoły", "Bezpieczny wypoczynek", "Jak uchronić dziecko przed agresją rówieśników", itp.

Szkoła wydaje "Vademecum Rodziców Pierwszoklasisty".

W szkole prowadzone są lekcje otwarte dla rodziców, występy okolicznościowe przygotowane przez dzieci i wychowawców.

W placówce odbywa się "Godzina dla rodzica" – (IX-X) wybrany dzień przez wychowawcę.

 

VII ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ

Uczniowie 6-letni mają możliwość uczestniczenia w zajęciach rozwijających indywidualne zainteresowani. Są to różnorodne zajęcia artystyczne, edukacyjne, sportowe. Mają możliwość uczestniczenia w konkursach organizowanych w szkole, możliwość prezentowania swoich zainteresowań, sukcesów, osiągnięć na forum szkoły.

VIII EWALUACJA

Sprawdzenia skuteczności podjętych przez szkołę działań w stosunku do uczniów 6-letnich odbywać się będzie poprzez:

 • obserwację ucznia – (obszar społeczno-emocjonalny rozwoju) relacje z innymi, poziom rozwoju emocjonalnego, samodzielność, zaradność, radzenie sobie z sytuacjami trudnymi, wytrwałość w dążeniu do celu, właściwa motywacja,  skupienie na zadaniu, funkcjonowanie w środowisku szkolnym (także na przerwach, w świetlicy),
 • monitorowanie stopnia opanowania wymagań edukacyjnych,
 • udział w życiu szkolnym – w imprezach klasowych i szkolnych, występach artystycznych, konkursach, wyjściach organizowanych przez szkołę, wystawkach prac, prezentacjach osiągnięć szkolnych,
 • postępy w pokonywaniu trudności w obszarze wychowawczym, dydaktycznym, logopedycznym,
 • badanie stopnia zadowolenia rodziców uczniów 6-letnich – poprzez rozmowy indywidualne lub ankietę dla tych rodziców,
 • prowadzenie karty obserwacji rozwoju ucznia 6-letniego  w każdym roku cyklu kształcenia edukacji wczesnoszkolnej.